Wyniki konkursu Działaj Lokalnie

15 dotacji dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na łączna kwotę 55 200 zł. to wynik 12 edycji konkursu Działaj Lokalnie, przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Europa i My na terenie powiatu grodziskiego. 

Stowarzyszenie Europa i My jako Ośrodek Działaj Lokalnie (ODL) wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce zakończyło konkurs grantowy w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj Lokalnie”.  Wnioski można było składać do 15 maja. Celem Programu jest aktywizowanie mieszkańców małych miast i miejscowości poprzez działania na rzecz wspólnych potrzeb i celów ważnych dla całej lokalnej społeczności. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą działać na rzecz swojej społeczności.

Na konkurs wpłynęło 25 wniosków ze wszystkich gmin powiatu z czego z Gminy Grodzisk wpłynęło 7 wniosków, z Gminy Żabia Wola - 6, z Gminy Milanówek – 5, z Gminy Baranów – 3, a z Gminy Jaktorów i Podkowa Leśna po 2.

DL2017 wyniki

Ocena wniosków odbywała się w dwuetapowo. Pierwszy etap to ocena formalna. W drugim etapie wyboru zwycięskich wniosków dokonała Lokalna Komisja Grantowa w składzie: Katarzyna Stelmach (Urząd Miasta Milanówek), Maria Halicka (Starostwo Powiatowe), Anna Woźniak (Willa Radogoszcz), Krzysztof Bońkowski (Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne Bogoria) oraz Bartosz Kołomański (Wiceprezes Stowarzyszenia Europa i My, przedstawiciel Ośrodka Działaj Lokalnie).

Każdy z członków komisji oceniał wniosek w systemie (on line), następnie na posiedzeniu komisji wszystkie wnioski były dodatkowo omówione. Ustalono ostateczną listę wniosków, które dostaną dofinansowanie oraz kwotę dofinansowania. Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawienie wniosków zgodnie z rekomendacjami Komisji Grantowej i wysokością przyznanej kwoty, przekazanymi bezpośrednio grantobiorcom.

- To była trudna ocena ponieważ wszystkie wnioski były bardzo ciekawe i oferowały szereg atrakcyjnych działań do realizacji w lokalnych społecznościach. Chcielibyśmy dać wsparcie wszystkim. Niestety wysokość środków, którymi dysponuje ODL nie pozwoliła na dofinansowanie większej liczby projektów” – mówi Bartosz Kołomański Wiceprezes Stowarzyszenia Europa i My

Poniżej przedstawiamy listę zwycięskich wniosków oraz ich punktacje. Każdy wnioskodawca otrzyma dodatkowo informację o wynikach konkursu oraz powodach odrzucenia/ lub elementach wymagających poprawienia w projektach skierowanych do dofinansowania.

 


Lista rankingowa DL 2017

Tytuł projektu Wnioskodawca Ocena końcowa Wnioskowana kwota Kwota dofinansowania
1 Pawilon Artystyczny Nieformalna Grupa Animatorów i Twórców 38,4 5580 5580
2 Żabiowolski klub zdrowia Nieformalna Grupa Naturalni 38,2 5392 5000
3 Stań w obronie Ziemi/ Zostań ekologicznym upstanderem! Musszelka  36,8 5900 5000
4 "Przystanek Kaski" Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic 35,8 5930 4730
5 Rolkowo-szachowy zawrót głowy Fundacja Przyjaciele Szkoły w Książenicach 35 6000 3900
6 PIEŚŃ o ROLANDZIE Związek Podkowian 34,2 6000 4441
7 Chodź z nami - leśnymi zakamarkami! Nieformalna Grupa Włóczykije 34,2 4920 3900
8 Milanówek KRĘCI Młodzieżowa Rada Programowa 34 6000 3300
9 Kozerki moje miejsce na ziemi - historia fotografią pisana Stowarzyszenie Działań Twórczych "Parabuch" 33,4 6000 3400
10 Geocaching w Żabiej Woli - pokażmy naszą piękną gminę! Żabiowolscy Geocachingowcy 33,2 4750 3000
11 Pomagamy Świadomie Ochotnicza Straż Pożarna w Skułach 32,6 6000 3500
12 LEŚNE SPOTKANIE Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec ZHP Jaktorów 32,6 2560 2000
13 Każdy śpiewać może..... Chór UTW "Fermata" 32 5599 2599
14 Odranowolskie Spotkania z Przyrodą - Nasz Dom - Nasze Otoczenie Stowarzyszenie Nasza Odrano-Wola 32 2750 2250
15 ORKIESTRY DĘTE POWIATU GRODZISKIEGO AKADEMIA PROFIL 32 6000 2600

LISTA REZERWOWA, WNIOSKÓW DLA KTÓRYCH ZABRAKŁO ŚRODKÓW
16 Rodzinne zajęcia Oriona. Stowarzyszenie GKS Orion-Puls Cegłów 31,2 6000 0
17 Serwus Witkowska! Stowarzyszenie Milanowianki 31,2 5980 0
18 Przygotowanie spektaklu "Poczekalnia" Nieformalna Grupa Młodzieżowy Teatr Skene 31 5996,8 0
19 Samoobrona jest dla wszystkich UKS BUDO Grodzisk Mazowiecki 28,8 6000 0
20 Fiundusze sołeckie naszą siłą Stowarzyszenie 4 czerwca 27,6 6000 0
21 Gminy Ogrody- Dolina Wężyka - wizualizacja projketu ścieżki edukacyjnejna na odcinku Józefina-Bienie Stowarzyszenie Otwarta Brama 27,4 6000 0
22 Ludzie renesansu Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 26,2 6000 0
23 Podkowiański Salon Niezależnych Galeria Sztuki "Oko Podkowy", 25,2 1600 0
24 POMOC PRAWNA OSOBOM POTRZEBUJĄCYM ZAGROŻONYM LINIĄ 400 KV Społeczny Komitet Ochrony Jaktorowa Przed 400 kV 25 6000 0
25 Echo Biznesu wydawnictwo lokalnych przedsiębiorców powiatu grodziskiego 'StartPro'' Fundacja 24,8 6000 0


 

12 ednie z potry
zwyk
ł
ych ludzi, którzy chc
ą
dzia
ł
a
ć
na rzecz swojej spo
ł
eczno
ś
ci. Baranó
w
ś
na po 2.
w dwuetosków dokona
ł
a Lokalna Komisja Grante
ł
ł
oma
ń
ski (Wiceprezes
ś
rodka Dzia
ł
aj Lokalnie).
Ī
dy z cz
ł
onk
ł
wniosek w systemie (on line), nast
ę
pnie na
posiedzeniu komisji wszystkie wnioski by
ł
y dodatkowo omówione. Ustalono
ą
list
ę
ą
dofinansowanie oraz kwot
ę
dofinansowania. Warunkiem otrzymania dotacji jest poprawienie w
niosków zgnymi
bezpo
ś
rednio grantobiorcom
.
- To by
ł
a trudna ocena poniewa
ż
wszystkie wnioski
by
ł
y bardzo ciekawe i oferoie
pozwoli
ł
a na dofinansowanie wi
ę
kszej liczby projektów
mówi Bartosz Ko
ł
oma
ń
ski
Poni
Ī
ej
Ī
dy
ę
o wynikach konkursu oraz powodach
odrzucenia/ lub elementach wymagaj
ą
cych poprawienia w projektach skierowanych
do
Wi
ę
cej o konkursie Dzia
ł
aj Lokalnie i o innych dzia
ł
aniach naszego stowarzyszenia
mo
Ī
na
poczyta
ć
na stronie www.europaimy.org