Konkurs Opowiedz 2019

Stowarzyszenie Europa i My ogłasza lokalny konkurs dla beneficjentów Programu "Działaj Lokalnie" pt. "Opowiedz...".

konkurs opowiedz 2019

 

Konkurs ma na celu zachęcenie grantobiorców programu Działaj Lokalnie z terenu powiatu grodziskiego do poszukania atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych w ramach Programu, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na budowanie dobra wspólnego.

Konkurs służy wyłonieniu, nagrodzeniu i promowaniu najlepszych przykładów twórczego pokazywania projektów Działaj Lokalnie.  

Na prace konkursowe czekamy do 15 stycznia 2020 roku. Na zwycięzców czeka nominacja do etapu drugiego – ogólnopolskiego, organizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

ETAPY KONKURSU

I etap (lokalny)
Organizowany jest lokalnie przez zainteresowane ODL dla swoich grantobiorców, realizujących projekty w 2016 roku. Jego efektem będzie wyłonienie przez ODL jednej najlepszej pracy w każdej kategorii. Następnie prace te przesłane zostaną do Akademii, gdzie zostaną zakwalifikowane do II etapu.

II etap (ogólnopolski)
W drugim etapie Konkursu oceny prac wyłonionych przez ODL dokona Komisja Selekcyjna powołana przez Akademię i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Każdy ODL, który przeprowadził I etap Konkursu (niezależnie od tego, czy uzyskał na ten cel dofinansowanie od ARFP), może złożyć jedną pracę w każdej kategorii (nie ma obowiązku składania prac we wszystkich kategoriach). Komisja ma prawo zdecydować ile prac zostanie nagrodzonych, komisja decyduje też o wysokości nagród.
Wyniki ogłoszone zostaną na Gali podsumowującej Konkursy w 2021 roku.