Konkurs Mazowsze lokalnie

Trwa nabór wniosków na inicjatywy oddolne i rozwój organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. Grupy nieformalne i młode NGO mogą ubiegać się o mikrodotacje od 2000 do 6000 złotych. Budżet konkursu wynosi blisko 920 tys. zł. Termin składania wniosków upływa 2 sierpnia 2021 roku o godz. 10:00. Szczegóły na www.mazowszelokalnie.pl.

Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty. - Zależy nam, aby projekty były realizowane wspólnymi siłami mieszkańców, samorządów i instytucji życia publicznego – mówi Daniel Prędkopowicz, koordynator programu. – Mamy nadzieję, że współpraca różnych środowisk zaowocuje trwałymi więziami, które będą się umacniać i rozwijać po zakończeniu dofinansowanych przez nas projektów. Liczymy, że nasze wsparcie pomoże także w niwelowaniu skutków pandemii.

Realizacja konkursu na mikrodotacje służy pogłębianiu integracji terytorialnej i kulturowej Mazowsza oraz wspieraniu projektów inicjujących współpracę mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy chcą wspólnie
działać na rzecz swojej społeczności lub młodych organizacji pozarządowych, które chcą się rozwijać i potrzebują wsparcia na starcie.

Konkurs adresowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie min. 130 mikrodotacji do 6.000 zł na projekty, które:

Wynikają z konkretnych potrzeb lub problemów danej społeczności.

  • Mają jasno określony cel.
  • Mają dobrze zaplanowane działania.
  • Mają rozsądne koszty realizacji
  • Przewidują działania skierowane do określonej grupy odbiorców, ale wychodzą w swoich działaniach lub dotykają pośrednio (za sprawą rezultatów lub wpływu) całych społeczności.
  • Są realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych.
  • Umiejętnie i w sposób przemyślany angażują zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.
  • Mają potencjał do zapoczątkowania trwałej zmiany w społeczności lokalnej.

Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki:

Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 5 lat (60 miesięcy) i których. budżet roczny nie przekracza 30 tys. zł). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup urządzeń biurowych, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.
Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli, adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość rezultatów.

Jak ubiegać się o mikrodotację?

Grupy nieformalne, składające się z minimum 3 osób lub młode organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby, koła gospodyń wiejskich itp.) mogą złożyć wniosek tylko za pośrednictwem specjalnego generatora dostępnego na www.mazowszelokalnie.pl Do wypełnienia jest krótki wniosek, zawierający tylko dwie strony, do którego nie trzeba dodawać żadnych załączników.
25% środków operatorzy chcą przekazać na dofinansowanie działań realizowanych na terenie ponad 80 gmin w województwie mazowieckim, w których do tej pory nie było realizowanych projektów z programu Mazowsze Lokalnie.

Mieszkańcy terenów z obszaru tzw. „białych plam” często nie składali wniosków w żadnych programach czy konkursach. Nie mają doświadczenia w ubieganiu się o dotacje – mówi Katarzyna Sekutowicz ze Stowarzyszenia BORIS. – Nie chcemy, aby brak umiejętności przygotowywania wniosku o dotację był to dla nich przeszkodą w korzystaniu z środków programu Mazowsze Lokalnie. Celem programu jest właśnie dotarcie do takich grup.

Większym problem, niż brak umiejętności, jest brak wiary w to, że w naszej wsi może się coś udać, że możemy wspólnie z sąsiadami coś zrobić razem - dodaje Hubert Pasiak ze Stowarzyszenia SOKiAL. - Dlatego staramy się dotrzeć do tych ludzi osobiście. Wspierać i pomagać.
Listę gmin, do tej pory nie objętych wsparciem, można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego – każdy ma szansę dostać mikrodotację.
W tym roku w ramach ścieżki „inicjatywy oddolne” będzie można uzyskać dodatkowe punkty za:

  • angażowanie w działania osoby z mniejszości etnicznych i/lub narodowych
  • współpracę z ciałami dialogu społecznego (np. z radą pożytku, radą seniorów, radą młodzieżową itp.).

Wnioski w konkursie można składać do 2 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00.

Zachęcamy do lektury Regulaminu i Poradnika Wnioskodawcy

W przygotowaniu wniosków pomagają również Ambasadorzy programu, których lista dostępna jest na stronie www. Zachęcamy do kontaktu oraz udziału w spotkaniach, obecnie głównie internetowych tzw. webinariach.

Konkurs dofinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania publicznego.