Grodziskie Centrum Pozarządowe

Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników szkoleń

 

Stowarzyszenie Europa i My w okresie od stycznia 2009 do września 2010 roku realizowało projekt pt. „Razem łatwiej – koalicja organizacji pozarządowych powiatu grodziskiego”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym jego celem było wzmocnienie potencjału organizacji społecznych, 
w szczególności ich potencjału ludzkiego, w zakresie efektywnej współpracy z administracją samorządową w obszarze realizacji zadań publicznych.

W ramach projektu udzielane było wsparcie merytoryczne członkom lokalnych organizacji społecznych, a także pracownikom administracji. Nabycie wiedzy z zakresu mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną przez zainteresowane podmioty było możliwe dzięki realizowanym przez Stowarzyszenie Europa i My szkoleniom oraz warsztatom. Dotyczyły one między innymi skutecznej komunikacji, pracy z wolontariuszami, księgowości, mechanizmów konsultacyjnych oraz zlecania zadań przez administrację publiczną czy dobrych praktyk we współpracy NGO z samorządem. W 16 szkoleniach organizowanych w okresie od listopada 2009 r. do września 2010 r. wzięło udział ponad 200 osób. Na podstawie ich ewaluacji możemy stwierdzić, że uzyskana przez uczestników wiedza okazała się dla nich bardzo przydatna, a poziom merytoryczny oraz organizacyjny szkoleń oceniony był jako bardzo wysoki. Świadczy to o dużej potrzebie istnienia instytucji, która za priorytet swojego działania uznaje wsparcie innych organizacji pozarządowych. Dzięki temu uzyskują one większą motywację i wiedzę do aktywnego działania na terenie powiatu grodziskiego, który posiada bardzo duży potencjał nie tylko w odniesieniu do działalności biznesowej, ale także społecznej.

Stworzenie Grodziskiego Centrum Pozarządowego (GCP) przy ul. Rusałki 33 w Grodzisku Mazowieckim umożliwiło organizacjom pozarządowym bezpłatne korzystanie z Internetu, faxu, telefonu, materiałów biurowych a także z zasobów biblioteki NGO. Dzięki istnieniu Centrum możliwe było również prowadzenie działalności konsultacyjnej oraz informacyjnej wobec członków organizacji społecznych z terenu całego powiatu grodziskiego. W okresie realizacji projektu, a także już po nim, udzieliliśmy ponad 300 konsultacji. Stowarzyszenie Europa i My nieprzerwanie pomaga i odnotowuje kolejne potrzeby wsparcia ze strony lokalnych NGO. Nie ma tygodnia, aby nie zgłosił do GCP ktoś, kto szuka pomocy lub porady, zarówno jeśli chodzi 
o stworzenie/ rejestrację/ napisanie statutu nowej organizacji, jak i pomoc w działaniu już funkcjonujących stowarzyszeń i fundacji.

Strona internetowa Grodziskiego Centrum Pozarządowego (www.grodzisk-ngo.pl) od maja 2009 roku doczekała się blisko 40 tys. odsłon a jej stałymi użytkownikami było ponad 1.500 osób.

W 2011 roku Stowarzyszenie Europa i My przeprowadziło kolejne bezpłatne szkolenia (warsztaty) dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu.

W ramach działania placówki swoją działalność rozpoczęło również Grodziskie Centrum Wolontariatu, które uruchomiono w 2009 roku dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta w Grodzisku Mazowieckim. Jego aktywność, także w ramach projektu UE koncentrowała się na ułatwianiu kontaktów między wolontariuszami a organizacjami i instytucjami gotowymi przyjąć wolontariusza. Stworzony w tym celu formularz, umieszczony na stronie internetowej umożliwiał odpowiednie dopasowanie preferencji osoby do potrzeb wybranej instytucji: szkoły, szpitala, ośrodka pomocy społecznej czy organizacji pozarządowej.

Silne wsparcie udzielone organizacjom pozarządowym z terenu powiatu grodziskiego zaowocowało utworzeniem koalicji organizacji pozarządowych. Została ona oficjalnie nawiązana 19 czerwca 2010 roku podczas trwania zorganizowanego przez stowarzyszenie Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Grodziskiego, w którym udział wzięło ponad 120 osób. List intencyjny przyszłej współpracy podpisały do tej pory 23 organizacje pozarządowe. Głównymi celami, jakie postawili sobie jej sygnatariusze są przede wszystkim: podniesienie kompetencji liderów, członków i wolontariuszy, zintegrowanie NGO poprzez uświadomienie korzyści płynących ze współpracy, zwiększenie aktywności organizacji we współpracy z sektorem samorządowym i prywatnym, poprawa lub odbudowa wizerunku organizacji pozarządowych 
z terenu powiatu grodziskiego w środowisku lokalnym, jak i samorządowym oraz biznesowym. Koalicja ma charakter otwarty a chętne do współpracy organizacje mogą przez cały czas trwania projektu włączyć się do tego grona.