Misja i cele

Stowarzyszenie Europa i My działa na rzecz ogółu społeczności.

Celami Stowarzyszenia są przede wszystkim:

 • działanie na rzecz rozwoju regionalnego poprzez wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych,
 • działanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych, 
 • działania na rzecz walki z bezrobociem i patologiami społecznymi, 
 • działanie na rzecz zwiększania udziału ludzi w życiu publicznym, 
 • promocja i organizacja wolontariatu, 
 • przyczynianie się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, 
 • inspirowanie do podejmowania działalności gospodarczej, naukowej i społecznej, 
 • pomoc instytucjom, firmom oraz innym podmiotom w absorpcji funduszy pomocowych, 
 • propagowanie idei zjednoczonej Europy, 
 • włączenie młodzieży w kształtowanie wartości europejskich, 
 • poznanie prawa, zasad i wszystkich aspektów działania Unii Europejskiej, 
 • upowszechnienie kultury, obyczajów i tradycji narodowych narodów Europy, 
 • działalność na rzecz integracji młodzieży Europy, 
 • współtworzenie wizerunku Polski za granicą i przełamywanie stereotypów narodowych, 
 • krzewienie turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku, 
 • promocja ekologii i ochrony środowiska

Pobierz:

pngStatut Stowarzyszenia Europa i My

Klauzula informacyjna RODO dot. programu Działaj Lokalnie